01http://www.colliewelpen.de/ 2013-09-25T18:48:51+00:00
  02http://www.colliewelpen.de/index1.html 2013-09-25T18:51:01+00:00
  03http://www.colliewelpen.de/Collies_Melchert.html 2013-09-25T18:43:19+00:00
  04http://www.colliewelpen.de/index24Banner.html 2013-09-25T18:50:52+00:00
  05http://www.colliewelpen.de/index22Der-Collie.html 2013-09-25T18:50:51+00:00
  06http://www.colliewelpen.de/Collie_Welpen.html 2013-09-25T18:40:39+00:00
  07http://www.colliewelpen.de/index8Garten.html 2013-09-26T15:29:46+00:00
  08http://www.colliewelpen.de/index23Links.html 2013-09-26T10:05:05+00:00
  09http://www.colliewelpen.de/Collie_Welpen_tricolor.html 2013-09-25T18:41:28+00:00
  10http://www.colliewelpen.de/Colliewelpen.html 2013-09-26T13:57:40+00:00
  11http://www.colliewelpen.de/index10Besucher.html 2013-09-25T18:50:40+00:00
  12http://www.colliewelpen.de/index4Planung-4.html 2013-09-25T18:51:01+00:00
  13http://www.colliewelpen.de/indexR-3Welpen.html 2013-09-25T18:51:11+00:00
  14http://www.colliewelpen.de/index30-Chancy.html 2013-09-25T18:50:55+00:00
  15http://www.colliewelpen.de/index4Planung-3.html 2013-09-25T18:51:01+00:00
  16http://www.colliewelpen.de/Collie_Zucht.html 2013-09-25T18:41:42+00:00
  17http://www.colliewelpen.de/index5Collie_adult.html 2013-09-26T13:57:42+00:00
  18http://www.colliewelpen.de/Collie_Bayern.html 2013-09-26T14:57:37+00:00
  19http://www.colliewelpen.de/Collie_Langhaar.html 2013-09-26T14:57:41+00:00
  20http://www.colliewelpen.de/Collie_Welpen_kaufen.html 2013-09-25T18:41:25+00:00
  21http://www.colliewelpen.de/index47Collie-Welpen-aktuell.html 2013-09-26T12:54:28+00:00
  22http://www.colliewelpen.de/index2Info.html 2013-09-25T18:50:55+00:00
  23http://www.colliewelpen.de/index2Ikarus.html 2013-09-26T14:57:42+00:00
  24http://www.colliewelpen.de/index28_Diamond_Bilder.html 2013-09-25T18:50:53+00:00
  25http://www.colliewelpen.de/weisser_Collie.html 2013-09-25T19:00:32+00:00
  26http://www.colliewelpen.de/index48Ivy.html 2013-09-25T18:51:01+00:00
  27http://www.colliewelpen.de/indexR-31_Collie_Welpen.html 2013-09-26T10:05:05+00:00
  28http://www.colliewelpen.de/index50-Optigen.html 2013-09-25T18:51:02+00:00
  29http://www.colliewelpen.de/index34_Collie_Bilde.html 2013-09-25T18:50:56+00:00
  30http://www.colliewelpen.de/index.html 2013-09-26T14:57:43+00:00
  31http://www.colliewelpen.de/index6Kunden.html 2013-09-26T15:05:11+00:00
  32http://www.colliewelpen.de/index42Welpen.html 2013-09-25T18:50:59+00:00
  33http://www.colliewelpen.de/index12Zoo.html 2013-09-25T18:50:46+00:00
  34http://www.colliewelpen.de/blauer_gecko.html 2013-09-26T12:54:27+00:00
  35http://www.colliewelpen.de/index4Planung.html 2013-09-25T19:00:27+00:00
  36http://www.colliewelpen.de/index17Ahnentafel-Amaryllis.html 2013-09-25T18:48:50+00:00
  37http://www.colliewelpen.de/Seker.html 2013-09-26T15:18:43+00:00
  38http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-16Ahnentafel-YobbaYolanda.html 2013-09-25T18:25:40+00:00
  39http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-15Ahnentafel-Ziala.html 2013-09-25T19:01:56+00:00
  40http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-18Ahnentafel-Casablanca.html 2013-09-25T18:53:31+00:00
  41http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-17Ahnentafel-Amaryllis.html 2013-09-25T18:41:51+00:00
  42http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-19Ahnentafel-Diamond.html 2013-09-25T18:37:16+00:00
  43http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-13Ahnentafel-Twinkle.html 2013-09-25T18:47:08+00:00
  44http://www.colliewelpen.de/index43Welpen.html 2013-09-25T18:33:38+00:00
  45http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-14Ahnentafel-Bingo.html 2013-09-25T18:37:05+00:00
  46http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-20Ahnentafel-Ikarus.html 2013-09-25T18:24:52+00:00
  47http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-3Welpen.html 2013-09-25T18:51:08+00:00
  48http://www.colliewelpen.de/index46Collie-Welpen-aktuell.html 2013-09-26T12:54:28+00:00
  49http://www.colliewelpen.de/Collie_Zuechter.html 2013-09-25T18:41:46+00:00
  50http://www.colliewelpen.de/index11Huendinnen.html 2013-09-25T18:50:45+00:00
  51http://www.colliewelpen.de/index9Rueden.html 2013-09-25T18:51:04+00:00
  52http://www.colliewelpen.de/index3Welpen.html 2013-09-25T18:50:58+00:00
  53http://www.colliewelpen.de/indexDatenschutz.html 2013-09-26T12:54:28+00:00
  54http://www.colliewelpen.de/sitemaps.html 2013-09-25T18:59:20+00:00
  55http://www.colliewelpen.de/Collie_Tricolor.html 2013-09-25T18:40:25+00:00
  56http://www.colliewelpen.de/index33_Collie_Bilder.html 2013-09-26T12:54:27+00:00
  57http://www.colliewelpen.de/index34_Collie_Bilder.html 2013-09-25T18:56:45+00:00
  58http://www.colliewelpen.de/Collie.html 2013-09-25T18:38:05+00:00
  59http://www.colliewelpen.de/amerikanischer_Collie.html 2013-09-25T18:25:39+00:00
  60http://www.colliewelpen.de/index41Welpen.html 2013-09-25T18:50:59+00:00
  61http://www.colliewelpen.de/index27Impressionen2.html 2013-09-25T18:50:53+00:00
  62http://www.colliewelpen.de/index27Impressionen.html 2013-09-25T18:50:53+00:00
  63http://www.colliewelpen.de/index19Ahnentafel-Diamond.html 2013-09-25T18:50:49+00:00
  64http://www.colliewelpen.de/index13Ahnentafel-Twinkle.html 2013-09-25T18:50:47+00:00
  65http://www.colliewelpen.de/indexR-2Info.html 2013-09-25T18:51:10+00:00
  66http://www.colliewelpen.de/indexR-1.html 2013-09-25T18:51:10+00:00
  67http://www.colliewelpen.de/indexCollie-zobelweiss.html 2013-09-25T18:51:05+00:00
  68http://www.colliewelpen.de/indexCollie-Tricolor.html 2013-09-25T18:51:04+00:00
  69http://www.colliewelpen.de/indexCollie-Blue-Merle.html 2013-09-25T18:51:04+00:00
  70http://www.colliewelpen.de/index40_Collie_Bilder.html 2013-09-25T18:33:40+00:00
  71http://www.colliewelpen.de/index45Welpen.html 2013-09-25T18:35:12+00:00
  72http://www.colliewelpen.de/index36_Collie_Bilder.html 2013-09-25T18:37:06+00:00
  73http://www.colliewelpen.de/index37_Collie_Bilder.html 2013-09-25T18:50:37+00:00
  74http://www.colliewelpen.de/index35_Collie_Bilder.html 2013-09-25T18:37:17+00:00
  75http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-4Planung.html 2013-09-25T18:51:09+00:00
  76http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-11Huendinnen.html 2013-09-25T18:51:05+00:00
  77http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-22Der-Collie.html 2013-09-25T18:51:08+00:00
  78http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-9Rueden.html 2013-09-25T18:51:09+00:00
  79http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-24Banner.html 2013-09-25T18:51:08+00:00
  80http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-2Info.html 2013-09-25T18:51:08+00:00
  81http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-Collie_Bilder.html 2013-09-25T18:51:10+00:00
  82http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-Ikarus.html 2013-09-26T14:57:45+00:00
  83http://www.colliewelpen.de/index35_Collie_BilderEnglish.html 2013-09-25T18:50:57+00:00
  84http://www.colliewelpen.de/index32_Collie_Bilder.html 2013-09-25T18:27:31+00:00
  85http://www.colliewelpen.de/indexCollie-Zobelweiss.html 2013-09-25T18:37:15+00:00
  86http://www.colliewelpen.de/index31_Collie_Bilder.html 2013-09-25T18:36:50+00:00
  87http://www.colliewelpen.de/index38_Collie_Bilder.html 2013-09-25T18:33:42+00:00
  88http://www.colliewelpen.de/index39_Collie_Bilder.html 2013-09-25T18:48:45+00:00
  89http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-20Ahnentafel-Ikarus.html 2013-09-25T18:30:44+00:00
  90http://www.colliewelpen.de/index21Ahnentafel-Colliehuendin.html 2013-09-25T18:50:50+00:00
  91http://www.colliewelpen.de/index25Kunden.html 2013-09-25T18:29:54+00:00
  92http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-Collie-Tricolour.html 2013-09-25T18:48:45+00:00
  93http://www.colliewelpen.de/index4Planung.html 2013-09-25T18:30:44+00:00
  94http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-Collie-Tricolour.html 2013-09-25T18:50:50+00:00
  95http://www.colliewelpen.de/index20Ahnentafel-Oklahoma.html 2013-09-25T18:29:54+00:00
  96http://www.colliewelpen.de/index14Ahnentafel-Deckruede-Bingo.html 2013-09-25T18:50:50+00:00
  97http://www.colliewelpen.de/index18Ahnentafel-Shenandoa.html 2013-09-25T18:29:54+00:00
  98http://www.colliewelpen.de/index20Ahnentafel-Ivy.html 2013-09-25T18:48:45+00:00
  99http://www.colliewelpen.de/index21Ahnentafel-Deckrueden-4.html 2013-09-25T18:30:44+00:00
100http://www.colliewelpen.de/index21Ahnentafel-Deckrueden-2.html 2013-09-25T18:50:50+00:00
101http://www.colliewelpen.de/index21Ahnentafel-Deckrueden-3.html 2013-09-25T18:29:54+00:00
102http://www.colliewelpen.de/index21Ahnentafel-Deckrueden-1.html 2013-09-25T18:50:50+00:00
103http://www.colliewelpen.de/index20Ahnentafel-Fox.html 2013-09-25T18:29:54+00:00
104http://www.colliewelpen.de/index20Ahnentafel-Ontario.html 2013-09-25T18:50:50+00:00
105http://www.colliewelpen.de/index29_Nachzucht.html 2013-09-25T18:29:54+00:00
106http://www.colliewelpen.de/index15Ahnentafel-Ziala.html 2013-09-25T18:48:45+00:00
107http://www.colliewelpen.de/index16Ahnentafel-YobbaYolanda.html 2013-09-25T18:30:44+00:00
108http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-1.html 2013-09-25T18:50:50+00:00
109http://www.colliewelpen.de/index44Welpen.html 2013-12-27T09:08:44+00:00
110http://www.colliewelpen.de/index7Beginn.html 2013-12-27T09:01:45+00:00
111http://www.colliewelpen.de/hundeleinen.html 2013-11-24T12:08:54+00:00
112http://www.colliewelpen.de/blauer_gecko_versand.html 2014-02-11T09:58:30+00:00
113http://www.colliewelpen.de/Collie_Ruede.html 2014-03-13T10:09:20+00:00
114http://www.colliewelpen.de/Colliehuendin_2.html 2014-04-15T17:49:04+00:00
115http://www.colliewelpen.de/zu_vermitteln.html 2014-04-30T08:25:23+00:00
116http://www.colliewelpen.de/zu_verkaufen.html 2014-04-24T05:42:06+00:00
117http://www.colliewelpen.de/welpen_zu_verkaufen.html 2014-07-27T13:06:38+00:00
118http://www.colliewelpen.de/index20Ahnentafel-Wendigo.html 2014-08-03T13:57:11+00:00
119http://www.colliewelpen.de/Collieruede_HauseMelchert.html 2014-08-03T14:08:35+00:00
120http://www.colliewelpen.de/Collies_vom_Hause_Melchert.html 2014-08-03T12:47:19+00:00
121http://www.colliewelpen.de/collieruede_ontario.html 2014-08-22T08:58:30+00:00
122http://www.colliewelpen.de/index20Ahnentafel-Wildflower.html 2014-08-25T10:26:48+00:00
123http://www.colliewelpen.de/index20Ahnentafel-Montana.html 2014-11-27T08:30:10+00:00
124http://www.colliewelpen.de/index20Ahnentafel-Lili.html 2014-11-27T08:30:09+00:00
125http://www.colliewelpen.de/Colliehuendin_3.html 2014-11-26T08:30:15+00:00
126http://www.colliewelpen.de/indexEnglish-17Ahnentafel-Montana.html 2014-12-31T07:51:18+00:00
127http://www.colliewelpen.de/Jung-Huendinnen.html 2015-02-23T08:28:55+00:00
128http://www.colliewelpen.de/Rueden.html 2015-02-24T08:30:29+00:00
129http://www.colliewelpen.de/index4Planung-2.html 2015-08-07T10:54:47+00:00
130http://www.colliewelpen.de/index4Planung-5.html 2015-08-17T14:55:55+00:00
131http://www.colliewelpen.de/index4Planung-1.html 2015-09-15T13:50:55+00:00
132http://www.colliewelpen.de/index4Planung-6.html 2016-01-06T08:29:22+00:00
133http://www.colliewelpen.de/index21Ahnentafel-Deckrueden-Quantum_Jump.html 2016-02-15T19:26:49+00:00
134http://www.colliewelpen.de/Collieruede-Tricolour-Deckruede.html 2016-02-25T11:14:39+00:00
135http://www.colliewelpen.de/amerikanischer-collieruede.html 2016-07-30T09:04:23+00:00
136http://www.colliewelpen.de/Collie-Tricolour-Deckruede-Astromelias_Opal.html 2016-08-10T10:29:29+00:00
137  
138  
139  
140  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       telefonCollie Zucht Melchert      Collie Zucht vom Hause Melchert
Wenn Sie ein vollwertiges, wirklich absolut gesundes und wesensfestes, dazu noch wunderschönes und unbestechliches Familienmitglied suchen, dass mit Ihnen durch dick und dünn geht, dann sind Sie bei uns richtig. Familienanschluss ist Bedingung und unerlässlich.     nach oben